کارمزد ها و تعرفه خدمات
حین ثبت معاملات در اکسفینیتو مبلغ دقیق کارمزد برای شما نمایش داده می‌شود.
جدول کارمزد معاملات با ارزش
سطوح کاربری
حجم معامله در 30 روز گذشته
کارمزد
سطح 1
تا 10 میلیون تومان
0.5%
سطح 2
بین 10 تا 50 میلیون تومان
0.4%
سطح 3
بین 50 تا 100 میلیون تومان
0.3%
سطح 4
بالای 100 میلیون تومان
0.2%